aandacht geeft groei. Ons verhaal

Informatie inzake duurzaamheidsaspecten Anders Invest

Algemeen 

Op 10 maart 2021 is de Europese verordening betreffende informatie verschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (Verordening EU 2019/2088, de SFDR) in werking getreden en daar is op 1 januari 2022 deTaxonomieverordening bij gekomen. De eisen in de SFDR en de Taxonomieverordening worden nader ingekleurd door verschillende gedelegeerde verordeningen, waaronder de Gedelegeerde SFDR Verordening (Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288). 

Op grond van de SFDR zijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, zoals Anders Invest, verplicht om beleggers via hun precontractuele informatie en via de website te informeren over de wijze waarop zij duurzaamheidsrisico’s integreren in hun beleggingsbeslissingenproces, de manier waarop zij ongunstige effecten op de duurzaamheidsfactoren in aanmerking nemen in hun (beleggingsbeslissingen) procedures, en over de eventuele duurzaamheidskenmerken van de beleggingsinstelling(en) die zij aanbieden.  

De Taxonomieverordening beoogt dat, onder meer, beheerders van beleggingsinstellingen aan de hand van voorgeschreven criteria bepalen of (en zo ja, in welke mate) hun economische activiteiten kwalificeren als ecologisch duurzaam in de zin van de Taxonomieverordening.

Anders Invest is onderworpen aan de SFDR en de Taxonomieverordening. In dit document geeft Anders Invest aan hoe zij invulling geeft aan de informatieverplichtingen voor de website zoals vereist onder de SFDR en Taxonomieverordening.

Definities

Onder ‘duurzaamheidsrisico’ wordt verstaan een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governance gebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken. 

Onder ‘duurzaamheidsfactoren’ wordt verstaan ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping. 

Een ‘duurzame belegging’ in de zin van de SFDR is  een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het bereiken van een milieudoelstelling, zoals gemeten aan de hand van bijvoorbeeld belangrijke hulpbronnenefficiëntie-indicatoren voor het gebruik van energie, hernieuwbare energie, grondstoffen, water en land, voor de productie van afval, en broeikasgasemissies, en voor het effect op de biodiversiteit en de circulaire economie, of een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan de verwezenlijking van een sociale doelstelling, met name een belegging die bijdraagt aan de aanpak van ongelijkheid, of die de sociale samenhang, de sociale integratie en de arbeidsverhoudingen bevordert, of een belegging in menselijk kapitaal of in economisch of sociaal achtergestelde gemeenschappen, mits deze beleggingen geen ernstige afbreuk doen aan die doelstellingen en de ondernemingen waarin is belegd praktijken op het gebied van goed bestuur volgen, met name wat betreft goede managementstructuren, betrekkingen met hun werknemers, beloning van het betrokken personeel en naleving van de belastingwetgeving.

Integratie van duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsbeslissingenproces
(artikel 3 SFDR)

Anders Invest erkent dat duurzaamheidsrisico’s een negatieve impact kunnen hebben op de waarde van de beleggingen van een Anders Fonds, hetgeen het mogelijk rendement van de participanten daarin kan beïnvloeden. Daarom houdt Anders Invest bij de uitvoering van het beleggingsbeslissingenbeleid ten aanzien van elk Anders Fonds rekening met duurzaamheidsrisico’s. Door duurzaamheidsrisico’s in haar beleggingsbeslissingenproces te betrekken, tracht Anders Invest de voorgenoemde negatieve impact zo goed mogelijk te voorkomen of, voor zover deze niet voorkomen kan worden, deze te beperken. 

Voordat er investeringsbeslissingen worden genomen namens een Anders Fonds wordt een beleggingsbeslissingsproces doorlopen. Onderdeel van het beleggingsbeslissingsproces is dat Anders Invest derisico's beoordeelt die verbonden zijn aan een potentiële investeringsmogelijkheid, inclusief duurzaamheidsrisico's. Zo wordt er bij de aankoop van een aandeel in een Portfoliobedrijf gekeken naar de geografische ligging van het portfoliobedrijf of het vastgoedobject waarin wordt geïnvesteerd, de duurzaamheidsrisico’s die verbonden zijn met de type activiteiten die een dergelijk portfoliobedrijf uitvoert of het type vastgoed waarin wordt geïnvesteerd, duurzaamheidsrisico’s die voortvloeien uit het bouwjaar van het relevante vastgoedobject of de daarin gebruikte materialen, als ook de manier waarop een portfoliobedrijf op sociaal gebied duurzaamheidsrisico’s opleveren die mogelijk kunnen leiden tot een negatieve impact  op de waarde van de investering van het desbetreffende Anders Fonds. Geïdentificeerde duurzaamheidsrisico's worden door Anders Invest waar nodig in aanmerking genomen bij hetnemen van investeringsbeslissingen en zullen gedurende de looptijd van het aandeel in het Portfoliobedrijf worden gemonitord als onderdeel van haar risicobeheer beleid.

Voor zover Anders Invest aan de hand van deze processen duurzaamheidsrisico’s identificeert die van materiële aard zijn, zal Anders Invest deze aan (potentiële) participanten in het relevante Anders Fonds bekend maken in de precontractuele informatieverstrekking met betrekking tot dat Anders Fonds (zoals een informatiememorandum).

Beloningsbeleid (artikel 5 SFDR)

Het beloningsbeleid van Anders Invest stimuleert de integratie van duurzaamheidsrisico’s binnen de organisatie. Duurzaamheidsrisico’s worden binnen Anders Invest meegenomen in de sleutel van het risicobeheer beleid. Dat betekent dat bij het nemen van beleggingsbeslissingen, duurzaamheidsrisico’s worden meegenomen in verband met de bredere risicoanalyse ten aanzien van een mogelijke investering. Haar beloningsbeleid is zodanig ingericht dat medewerkers niet worden aangespoord tot het nemen van excessieve risico’s, waaronder dus ook begrepen duurzaamheidsrisico’s. 

Ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking genomen (artikel 4 sub 1 SFDR)

Op grond van artikel 4, sub 1 van de SFDR, moeten beheerders van beleggingsinstellingen in beginsel aangeven dat zij de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheids-factoren in aanmerking nemen, waarbij rekening wordt gehouden met de omvang, de aard en de schaal van hun activiteiten en de soorten financiële producten die zij beschikbaar stellen (het zogenoemde ‘principle adverse impact (PAI) statement’) of onderbouwd toelichten waarom zij geen PAI statement afgeven. Ook dient toegelicht te worden of en wanneer de beheerder voornemens is deze ongunstige effecten wel in aanmerking te nemen.

Anders Invest neemt geen ongunstige effecten van zijn beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking. Vanuit een proportionaliteitsperspectief en op grond van de volgende overwegingen stelt Anders Invest om de volgende redenen geen PAI-statement op:

Een heroverweging van het voorgaande kan onder verschillende omstandigheden aan de orde komen, bijvoorbeeld wanneer het beleggingsbeleid van Anders Invest wordt aangepast, het opstellen van een PAI-statement aanmerkelijk minder bezwaarlijk wordt dan nu het geval is, of indien blijkt dat het merendeel van de Participanten behoefte heeft aan een dergelijk PAI-statement.

Laatste versie: 24 juni 2024